سینی های فینگر فود خارج از اصفهان بدون مونتاژ ارسال می شود

چسب مخصوص مونتاژ

قیمت : 85000 تومان

سینی فینگر فود مستطیل

قیمت : 36000 تومان

سایز 30 در 40

سینی فینگر فود دوبل

قیمت : 60000 تومان

سایز 45cm

سینی فینگر فود دوربرش

قیمت 30سانت : 40000 تومان

سینی فینگر فود دایره

قیمت 30سانت : 32000 تومان

قیمت 35سانت : 36000 تومان

سینی فینگر فود شش‌ضلعی

قیمت 25سانت : 26000 تومان

قیمت 35سانت : 38000 تومان

سینی فینگر فود مربع

قیمت 25سانت : 26000 تومان

قیمت 30سانت : 32000 تومان