سینی های فینگر فود خارج از اصفهان بدون مونتاژ ارسال می شود

چسب مخصوص مونتاژ

قیمت : 90000 تومان

سینی فینگر فود مستطیل

قیمت : 40000 تومان

سایز 30 در 40

سینی فینگر فود دوبل

قیمت : 70000 تومان

سایز 45cm

سینی فینگر فود دوربرش

قیمت 30سانت : 44000 تومان

سینی فینگر فود دایره

قیمت 30سانت : 36000 تومان

قیمت 35سانت : 40000 تومان

سینی فینگر فود شش‌ضلعی

قیمت 25سانت : 30000 تومان

قیمت 35سانت : 42000 تومان

سینی فینگر فود مربع

قیمت 25سانت : 30000 تومان

قیمت 30سانت : 36000 تومان