سینی فینگر فود مستطیل

قیمت : 25000 تومان

سایز 30 در 40

صاف

سینی فینگر فود دوبل

قیمت : 45000 تومان

سایز 45cm

صاف

سینی فینگر فود دوربرش

قیمت 30سانت : 33000 تومان

صاف

سینی فینگر فود دایره

قیمت 30سانت : 22000 تومان

قیمت 35سانت : 25000 تومان

صاف

سینی فینگر فود شش‌ضلعی

قیمت 25سانت : 20000 تومان

قیمت 35سانت : 25000 تومان

صاف

سینی فینگر فود مربع

قیمت 25سانت : 19000 تومان

قیمت 30سانت : 22000 تومان

صاف