قطر بالا و پایین cm۱۵

قطر وسط cm۲۵

ارتفاع کل cm۱۸/۵

۲۴۹,۰۰۰ تومان

قطر بالا cm۲۸

قطر پایین cm۱۷

ارتفاع کل cm۲۵

۲۶۹,۰۰۰ تومان

قطر کفی cm۱۹/۵

قطر پایین cm۲۵

ارتفاع cm۷

۲۴۹,۰۰۰ تومان

قطر 70 سانت

۶۵۰,۰۰۰ تومان

طول کفی : ۲۰سانتی متر عرض کفی : ۳۶سانتی متر ارتفاع : ۶۰سانتی متر

۵۵۰,۰۰۰ تومان

طول : 20سانتی متر عرض : 20سانتی متر ارتفاع : 20سانتی متر

۲۸۹,۰۰۰ تومان

طول : 20سانتی متر عرض : 30سانتی متر ارتفاع : 20سانتی متر

۳۲۰,۰۰۰ تومان

قطر 70 سانت

۶۰۰,۰۰۰ تومان